Urwenya

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Urwenya

bangambiki
Administrator
Urwenya si urubuze, ufite urwenya rushyushye ashobora kuruhitisha hano abasomyi  b'igituba bakanezerwa. Hari urwenya rwinshi hano kuri www.igituba.org ariko n'urwawe rurakenewe, dore ahanditse urwenya http://www.igituba.org/search/label/urwenya