Urubyiruko n'Igitsina

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Urubyiruko n'Igitsina

bangambiki
Administrator
Abasore n'inkumi twibaza byinshi ku gitsina, akenshi ntitugira uwo tubaza, kuko ari ubwiru, banatubwira ko umwana ava mu mukondo, uyu ni umwanya wo kubiganira no gufashanya mu bitekerezo http://igitubaproject.blogspot.com/2009/03/urubyiruko-nigitsina.html
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Urubyiruko n'Igitsina

bangambiki
Administrator